Studio Time: Morning 5.00

Program Schedule
 • 05:00 am  - 05:30 am भजन गीत
 • 05:30 am  - 06:00 am समाचार डायरी
 • 06:00 am  - 06:30 am साझा खबर
 • 06:30 am  - 07:15 am आजको बिहानी
 • 07:15 am  - 07:30 am बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख
 • 07:30 am  - 08:00 am आजको सरोकार
 • 08:00 am  - 08:15 am खबर सेरोफेरो
 • 08:15 am  - 09:00 am मझेरी
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपालवाणी खबर
 • 09:15 am  - 09:45 am साथी सँग मनका कुरा
 • 09:45 am  - 10:00 am आधुनिक गीतहरु
 • 10:00 am  - 10:05 am खबर अपडेट
 • 10:05 am  - 11:00 am पप गीतहरु
 • 11:00 am  - 11:15 am खबर सेरोफेरो
 • 11:15 am  - 12:00 pm फिल्मी गीत
 • 12:00 pm  - 12:15 pm समाचार डायरी
 • 12:15 pm  - 1:00 pm पुराना लोक भाका
 • 1:00 pm  - 1:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 1:15 pm  - 2:00 pm नेपाली गीत सँगीत
 • 2:00 pm  - 2:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 2:15 pm  - 3:00 pm तपाईको रोजाई
 • 3:00 pm  - 3:15 pm नेपालवाणी खबर
 • 3:15 pm  - 3:30 pm पप गीतहरु
 • 3:30 pm  - 4:00 pm आजको सरोकार पुन प्रसारण
 • 4:00 pm  - 4:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 4:15 pm  - 5:00 pm लोकपप गीतहरु
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खबर अपडेट
 • 5:05 pm  - 6:00 pm म्याग्दी अनलाइन
 • 6:00 pm  - 6:45 pm लोक चौतारी
 • 6:45 pm  - 7:15 pm समाचार डायरी
 • 7:15 pm  - 7:30 pm प्रचार सामाग्री
 • 7:30 pm  - 8:00 pm साझा खबर
 • 8:00 pm  - 8:45 pm लोक दोहोरी भाकाहरु
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बि बि सि नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 10:00 pm साझा सवाल
 • 10:00 pm  - 10:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 05:00 am  - 05:30 am ज्ञान सुमन
 • 05:30 am  - 06:00 am समाचार डायरी
 • 06:00 am  - 06:30 am साझा खबर
 • 06:30 am  - 07:15 am आजको बिहानी
 • 07:15 am  - 07:30 am बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख
 • 07:30 am  - 08:00 am आजको सरोकार
 • 08:00 am  - 08:15 am खबर सेरोफेरो
 • 08:15 am  - 09:00 am लोक दोहोरी गीत
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपालवाणी खबर
 • 09:15 am  - 10:00 am आधुनिक गीतहरु
 • 10:00 am  - 10:05 am खबर अपडेट
 • 10:05 am  - 11:00 am पप गीतहरु
 • 11:00 am  - 11:15 am खबर सेरोफेरो
 • 11:15 am  - 12:00 pm फिल्मी गीत
 • 12:00 pm  - 12:15 pm समाचार डायरी
 • 12:15 pm  - 1:00 pm पुराना लोक भाका
 • 1:00 pm  - 1:15 pm नेपालवाणी खबर
 • 1:15 pm  - 2:00 pm गीत सँगीत
 • 2:00 pm  - 2:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 2:15 pm  - 03:00 am तपाईको रोजाई
 • 3:00 pm  - 3:15 pm नेपालवाणी खबर
 • 3:15 pm  - 3:30 pm पप गीतहरु
 • 3:30 pm  - 4:00 pm आजको सरोकार पुन प्रसारण
 • 4:00 pm  - 4:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 4:15 pm  - 5:00 pm लाहुरदाई पुनः प्रशारण
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खबर अपडेट
 • 5:05 pm  - 6:00 pm म्याग्दी अनलाइन
 • 6:00 pm  - 6:45 pm कृषि जागरण
 • 6:45 pm  - 7:15 pm समाचार डायरी
 • 7:15 pm  - 7:30 pm प्रचार सामाग्री
 • 7:30 pm  - 8:00 pm साझा खबर
 • 8:00 pm  - 8:45 pm लोक दोहोरी भाकाहरु
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बि बि सि नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 10:00 pm आधुनिक गीत
 • 10:00 pm  - 10:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 05:00 am  - 05:30 am भजन गीत
 • 05:00 am  - 05:30 am ज्ञान सुमन
 • 05:30 am  - 06:00 am समाचार डायरी
 • 06:00 am  - 06:30 am साझा खबर
 • 06:30 am  - 07:15 am आजको बिहानी
 • 07:15 am  - 07:30 am बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख
 • 07:30 am  - 08:00 am आजको सरोकार
 • 08:00 am  - 08:15 am खबर सेरोफेरो
 • 08:15 am  - 09:00 am सदाचार (CIN)
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपालवाणी खबर
 • 09:15 am  - 10:00 am सँगीत सरोबर
 • 10:00 am  - 10:05 am खबर अपडेट
 • 10:05 am  - 11:00 am पप गीतहरु
 • 11:00 am  - 11:15 am खबर सेरोफेरो
 • 11:15 am  - 12:00 pm फिल्मी गीत
 • 12:00 pm  - 12:15 pm समाचार डायरी
 • 12:15 pm  - 1:00 pm पुराना लोक भाका
 • 1:00 pm  - 1:15 pm नेपालवाणी खबर
 • 1:15 pm  - 2:00 pm नेपाली गीत सँगीत
 • 2:00 pm  - 2:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 2:15 pm  - 3:00 pm तपाईको रोजाई
 • 3:00 pm  - 3:15 pm नेपालवाणी खबर
 • 3:15 pm  - 3:30 pm पप गीतहरु
 • 3:30 pm  - 4:00 pm आजको सरोकार पुन प्रसारण
 • 4:00 pm  - 4:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 4:15 pm  - 5:00 pm लोकपप गीतहरु
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खबर अपडेट
 • 5:05 pm  - 6:00 pm म्याग्दी अनलाइन
 • 6:00 pm  - 6:45 pm लोक चौतारी
 • 6:45 pm  - 7:15 pm समाचार डायरी
 • 7:15 pm  - 7:30 pm प्रचार सामाग्री
 • 7:30 pm  - 8:00 pm साझा खबर
 • 8:00 pm  - 8:45 pm नेपाली सेना
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बि बि सि नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 10:00 pm साहित्य आवाज
 • 10:00 pm  - 10:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 05:00 am  - 05:30 am भजन गीत
 • 05:30 am  - 06:00 am समाचार डायरी
 • 06:00 am  - 06:30 am साझा खबर
 • 06:30 am  - 07:15 am आजको बिहानी
 • 07:15 am  - 07:30 am बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख
 • 07:30 am  - 08:00 am मण्डलीको आवाज
 • 08:00 am  - 08:15 am खबर सेरोफेरो
 • 08:15 am  - 09:00 am लोक दोहोरी गीत
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपालवाणी खबर
 • 09:15 am  - 10:00 am आधुनिक गीतहरु
 • 10:00 am  - 10:05 am खबर अपडेट
 • 10:05 am  - 11:00 am पप गीतहरु
 • 11:00 am  - 11:15 am खबर सेरोफेरो
 • 11:15 am  - 12:00 pm फिल्मी गीत
 • 12:00 pm  - 12:15 pm समाचार डायरी
 • 12:15 pm  - 1:00 pm पुराना लोक भाका
 • 1:00 pm  - 1:15 pm नेपालबाणी खबर
 • 1:15 pm  - 2:00 pm नेपाली गीतसंगीत
 • 2:00 pm  - 2:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 2:15 pm  - 3:00 pm तपाईको रोजाई
 • 3:00 pm  - 3:15 pm नेपालवाणी खबर
 • 3:15 pm  - 4:00 pm पप गीतहरु
 • 4:00 pm  - 4:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 4:15 pm  - 5:00 pm लोकपप गीतहरु
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खबर अपडेट
 • 5:05 pm  - 6:00 pm म्याग्दी अनलाइन
 • 6:00 pm  - 6:45 pm सुस्केरा
 • 6:45 pm  - 7:15 pm समाचार डायरी
 • 7:15 pm  - 7:30 pm प्रचार सामाग्री
 • 7:30 pm  - 8:00 pm साझा खबर
 • 8:00 pm  - 8:45 pm लोक दोहोरी भाकाहरु
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बि बि सि नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 10:00 pm सुगम संगीतहरु
 • 10:00 pm  - 10:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 05:00 am  - 05:30 am भजन गीत
 • 05:00 am  - 05:30 am समाचार डायरी
 • 06:30 am  - 07:15 am आजको बिहानी
 • 07:15 am  - 07:30 am बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख
 • 07:30 am  - 08:00 am आजको सरोकार
 • 08:00 am  - 08:45 am नेपाली गीत सँगीत
 • 08:00 am  - 08:15 am खबर सेरोफेरो
 • 08:15 am  - 09:00 am लोक दोहोरी भाकाहरु
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपालवाणी खबर
 • 09:15 am  - 10:00 am आधुनिक गीतहरु
 • 10:00 am  - 10:05 am खबर अपडेट
 • 10:05 am  - 11:00 am पप गीतहरु
 • 11:00 am  - 11:15 am खबर सेरोफेरो
 • 11:15 am  - 12:00 pm फिल्मी गीत
 • 12:00 pm  - 12:15 pm समाचार डायरी
 • 12:15 pm  - 1:00 pm पुराना लोक भाका
 • 1:00 pm  - 1:15 pm नेपालवाणी खबर
 • 1:15 pm  - 2:00 pm नेपाली गीत सँगीत
 • 2:00 pm  - 2:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 2:15 pm  - 3:00 pm तपाईको रोजाई
 • 3:00 pm  - 3:15 pm नेपालवाणी खबर
 • 3:15 pm  - 4:30 pm लोकपप गीतहरु
 • 3:30 pm  - 4:00 pm आजको सरोकार पुन प्रसारण
 • 4:00 pm  - 4:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 4:15 pm  - 5:00 pm लोकपप गीतहरु
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खबर अपडेट
 • 5:05 pm  - 6:00 pm फिल्मी गीत
 • 6:00 pm  - 6:45 pm हेलो भन्छिन आमा
 • 6:00 pm  - 6:30 pm साझा खबर
 • 6:45 pm  - 6:15 pm समाचार डायरी
 • 7:15 pm  - 7:30 pm प्रचार सामाग्री
 • 7:30 pm  - 8:00 pm साझा खबर
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बि बि सि नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 10:00 pm साहित्य आवाज
 • 10:00 pm  - 10:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 05:30 am  - 06:00 am समाचार डायरी
 • 06:00 am  - 06:30 am साझा खबर
 • 06:30 am  - 07:15 am आजको बिहानी
 • 07:15 am  - 07:30 am बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख
 • 07:30 am  - 08:00 am आजको सरोकार
 • 08:00 am  - 08:15 am खबर सेरोफेरो
 • 08:15 am  - 09:00 am लोक चौतारी
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपालवाणी खबर
 • 09:15 am  - 10:00 am आधुनिक गीतहरु
 • 10:00 am  - 10:05 am खबर अपडेट
 • 10:05 am  - 11:00 am पप गीतहरु
 • 11:00 am  - 11:15 am खबर सेरोफेरो
 • 11:15 am  - 12:00 pm फिल्मी गीत
 • 12:00 pm  - 12:15 pm समाचार डायरी
 • 12:15 pm  - 1:00 pm पुराना लोक भाका
 • 1:00 pm  - 1:15 pm नेपालवाणी खबर
 • 1:15 pm  - 2:00 pm नेपाली गीत सँगीत
 • 2:00 pm  - 2:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 2:15 pm  - 3:00 pm तपाईको रोजाई
 • 3:00 pm  - 3:15 pm नेपालवाणी खबर
 • 3:15 pm  - 3:30 pm पप गीतहरु
 • 3:30 pm  - 4:00 pm आजको सरोकार पुन प्रसारण
 • 4:00 pm  - 4:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 4:15 pm  - 5:00 pm लोकपप गीतहरु
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खबर अपडेट
 • 5:05 pm  - 6:00 pm म्याग्दी अनलाइन
 • 6:00 pm  - 6:45 pm हाम्रो गाउँ, हाम्रो परिवेश
 • 6:45 pm  - 7:15 pm समाचार डायरी
 • 7:15 pm  - 7:30 pm प्रचार सामाग्री
 • 7:30 pm  - 8:00 pm साझा खबर
 • 8:00 pm  - 8:45 pm लोक दोहोरी भाकाहरु
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बि बि सि नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 10:00 pm गजल बहार
 • 10:00 pm  - 10:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 05:00 am  - 05:30 am भजन गीत
 • 05:30 am  - 06:00 am समाचार डायरी
 • 06:00 am  - 06:30 am साझा खबर
 • 06:30 am  - 07:15 am आजको बिहानी
 • 07:15 am  - 07:30 am बिबिसी नेपाली सेवा बिहानी पख
 • 07:30 am  - 08:00 am आजको सरोकार
 • 08:00 am  - 08:15 am खबर सेरोफेरो
 • 08:15 am  - 09:00 am लोक चौतारी
 • 09:00 am  - 09:15 am नेपालवाणी खबर
 • 09:15 am  - 10:00 am आधुनिक गीतहरु
 • 10:00 am  - 10:05 am खबर अपडेट
 • 10:05 am  - 11:00 am पप गीतहरु
 • 11:00 am  - 11:15 am खबर सेरोफेरो
 • 11:15 am  - 12:00 pm फिल्मी गीत
 • 12:00 pm  - 12:15 pm समाचार डायरी
 • 12:15 pm  - 1:00 pm पुराना लोक भाका
 • 1:00 pm  - 1:15 pm नेपालवाणी खबर
 • 1:15 pm  - 2:00 pm नेपाली गीत सँगीत
 • 2:00 pm  - 2:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 2:15 pm  - 3:00 pm तपाईको रोजाई
 • 3:00 pm  - 3:15 pm नेपालवाणी खबर
 • 3:15 pm  - 4:00 pm पप गीतहरु
 • 4:00 pm  - 4:15 pm खबर सेरोफेरो
 • 4:15 pm  - 5:00 pm लोकपप गीतहरु
 • 5:00 pm  - 5:05 pm खबर अपडेट
 • 5:05 pm  - 6:00 pm फिल्मी गीत
 • 6:00 pm  - 6:45 pm भन्छिन आमा
 • 6:45 pm  - 7:15 pm समाचार डायरी
 • 7:15 pm  - 7:30 pm प्रचार सामाग्री
 • 7:30 pm  - 8:00 pm साझा खबर
 • 8:00 pm  - 8:45 pm लाउरे दाइको कथा
 • 8:45 pm  - 9:15 pm बि बि सि नेपाली सेवा साँझपख
 • 9:15 pm  - 10:00 pm साहित्यिक संगम
 • 10:00 pm  - 10:15 pm खबर सेरोफेरो
play

NOW PLAYING..
पप गीतहरु

shadow
play

UP NEXT....
खबर सेरोफेरो

प्रोफाइल
More
advertisement
तस्बिर संग्रह
More
photo
भिडियो संग्रह
More